Page 483 - 2016 - Vol. 40
P. 483

‫الم ارج العربية ‪:‬‬

‫‪،‬فباب سلا بطبلا""ربء ا___‬‫‪" 1‬ي أأف "اأأر زيأأف ‪ ،1967 ،‬ب اءأألاج باعت أألا"ك‪ ،‬أأفخل ف باسأأ" ب عت أأن ‪ ،‬ب عأأزج ب ةأألاءك‪،‬‬

                             ‫باءسلاق‪ ،‬ب نتب ب علا قك ب يفيث‬

‫لاو سيءلاج‪،‬‬  ‫يا ‪ ،‬ب بيث بارو ‪،‬‬     ‫ب يي بار " فك‬  ‫ُربعتاءسقألاألاق‬ ‫ب‬ ‫بي ف بار زيف ‪،1991،‬‬     ‫‪2‬‬
‫باعت لا" أأ"‬ ‫انأأز ب قأأر ك ببيأأرث‬   ‫باعت لا" أأ" ‪،‬‬            ‫ف باسأأ" ةءرع باف أأ" بأأء‬
                   ‫ب‬

                                       ‫رب عءلا "‪،‬ب قلاهاة‬

‫‪ 3‬ب أل ي أف ي أرف يرسأا ‪" ،1998 ،‬ء ألاط ب اأفبرة فأك أب" عزيأاة سأيءلاج ن ألا تقنسأنلا‬

‫بقض "ءلايا ب ت باث ب قاك ‪ ،‬اسلا " لاعستيا ‪ ،‬نب " ب اءلا ‪ ،‬علا ق" "يت س‬

‫ب يي بار " ‪ ،‬ب "اة فك قايب" ب عبلا " ‪،‬‬  ‫"اة فك ب ُعت قلا‬ ‫ب لات ب بسطر سك ‪ ،2008،‬ب‬            ‫‪4‬‬
                                      ‫ر بزاة ب ةقلاف"‬

‫‪ 5‬ةأار ي أف أبال (‪ )1979‬ب أ باة بافايق أ"‪ ،‬ف باسأ" بءةابر رع أ" بعت لا" أ" قلااءأ" ب أ باة‬

‫فأأأل ب طأأأرباىج ب زر أأأر‪ ،‬اسأأأب" لاعسأأأتيا‪ ،‬قنأأأف ب بيأأأرث رب ف باسأأألا بافايق أأأ" قسأأأ‬

                                       ‫باءةاربر رع لا‬

‫‪ 6‬ي ف "افه يعرب‪" ،‬ءسلاق ب بيث ب ءةاربر عك فبا ب قاف" ب علا ق "ك ط ‪2‬‬

‫‪ 7‬سأبرد يرسأأا فار أأش (‪ )1993‬ب أأ "اة "ءأأف ب بلاعءأفب اع نرايأأ" "رغءأأفب‪ ،‬اسأألا " فنتأأر باه‪،‬‬

                     ‫قنف ب بيرث رب ف باسلا ب فايق " علا ق" ب قلاهاة‬

‫‪" 8‬اف ب بلاسة ي ف يست "يرو ب بيث باعت لا"كك ط‪9‬ك فبا ب تضلا ت بطبلا""ك ب قلاهاةك‬

                                            ‫‪1985‬‬

‫‪" 9‬اأف ب أاي ت اأت خبأفرت(‪ )1958‬ب قف أ"‪ ،‬تيقيأق "بأك "اأف ب ربيأف ربفأك‪ ،‬طبقأ" عءأ"‬

                                       ‫ب ا لات ب قابك‪،‬‬

‫"بأأل يب" ب اءلا أأ" ب ر و أأ" فأأك "بأأ باعت أألاع ر باءةاربر رع أألاك ب وأألاه ر‬             ‫‪10‬‬

                     ‫ب قضلا لاك ب ني " ب قلا " بكتلابكب سنءفاي"‬

‫"ب أألاج ب يسأأيت ي أأف نلا أأل‪" ،‬ةأأا ب أأفيت "بأأك ب ي أألاة باعت لا" أأ" أأفد أأقب‬           ‫‪11‬‬

‫ب نرسأألا‪ ،‬اسأألا " لاعسأأتيا غيأأا ء أأراة‪ ،‬قنأأف ب بيأأرث رب ف باسأألا ب فايق أأ" ج ب قأألاهاة‪،‬‬

                              ‫قس باءةاربر رع لا‪2007 ،‬‬

‫سب ب ير ‪ ،2004،‬ب بلاف " ايت ب تأ باث رب تء أ" ‪ ،‬ب قضألاج ب ُقافأك فأك سأيءلاج‬               ‫‪12‬‬

                     ‫‪- 479 -‬‬
   478   479   480   481   482   483   484   485   486   487   488