Page 473 - African-Issue 41Arabic
P. 473

‫ييذلر أطييا في هييد الإ‪،‬ييو السيبعة بييدأت سيفن مقدشيييو ششييردد ليى سييفالا؛ لالششياي مطيياج الييذهب‬
         ‫واسيشغللا(‪ .)2‬فيذلر جييان‪" :‬أميا سيلان مقدشييو لياطوا أو مين و يلوا إليى بيلد سيفالية بسيفطه ‪ ،‬واسيش‪ ،‬ار‬

         ‫اليذهب مطهيا‪ ،‬وليان ثيوره ليى شياق سيفالية بقرييق الم يادفة‪ ،‬ليى أثير هييا العوا يي جوالقالهيا‬
                                         ‫بإحد سفطه لى هذا الشاق "(‪.)3‬‬

         ‫حلي الإ‪،‬يو السيبعة سياح بطيادر فشير لا شقي ين السيبعين يا ‪ -‬واسيشمر الحلي بعيد ذلي في أبطياله‬
         ‫حشي يا (‪594‬هي ‪ -) 1111 /‬جوالييه يرجيع الفضي في إطشيا مديطية مقدشييو‪ -‬لميا سيبق ذلير‪ -‬فمليت‬

          ‫هيذ المديطية ششيز الحرلية الإسيلمية والميد الإسيلم فشير قويلية ‪،‬يل الع يور الإسيلمية الم‪،‬شلفية في‬
                                                    ‫شل المطققة‪.‬‬

         ‫طجح الإ‪،‬و السبعة ف إحلا سيقرشه لى ساح بطادر‪ ،‬ومطذ الوهلة الأولى لوجوده ف شلي اليبلد‬
          ‫مييد طفييوذه إلييى الأمييالن المجيياور؛ حيييث سيييقروا لييى مرليية )‪ ،)4((Maraka‬ذات الموصييع الجغ ارفيي‬

         ‫المشميز؛ حيث شقع لى القريق بين شما ال وما وجطوبها‪ ،‬وف الوصت طفسا شقع لى القرييق البحيري‬
                                         ‫الشقليدي بين زطجبار وبلد العرب(‪.)5‬‬

         ‫شعد مرلة من مجمو ة المدن الش سلطها العرب مطيذ القيد ‪ ،‬بي ويطسيب اليبعل شأسيسيها إليى مجمو ية‬
         ‫مين العيرب اسيشوقطها زمين ال‪،‬ليفية الأميوي بيد الملي بين ميروان (‪96-64‬هي‪ ،)6() 214-694 /‬واسيشمر‬
         ‫الوجيود العربي بهيا حشيى سييقر ليهيا الإ‪،‬يو السيبعة‪ ،‬وجعلوهيا مين ألبير م ارليزه السياسيية‪ ،‬وذلير أبيو‬
         ‫الفيدا أن‪" :‬مرلية أهلهيا مسيلمون"(‪ ،)7‬مميا ييد ليى اطششيار الإسيل بشيل واضيح بيين يدد مين سيلاطها‪،‬‬
         ‫وذلر يياصوت أن مرلية هي مديطية لبربير السيودان(‪ ،)8‬ويق يد بيذل ال يوماليين اليذين لاطيت بلدهي شسيمى‬

          ‫)‪ (1‬غيثيان بين لي بين جيري ‪ :‬العيرب وأثيره في الأوضياع السياسيية والثقافيية في مقدشييو في الع يور الوسيقى‪ ،‬مجلية‬
                                               ‫العرب‪ ،‬العدد الثالث‪ ، 0119 ،‬ن‪.411‬‬

                                             ‫)‪ (2‬ارجية محمد فت‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ن‪.10‬‬
                                                 ‫)‪ )3‬جيان‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ن‪.10،11‬‬

          ‫)‪ )4‬مرلية‪ :‬شعيد مرلية مين ألبير الإميا ارت الشي ‪،‬ضيعت لسيياد مقدشييو في هيد الإ‪،‬يو السيبعة‪ ،‬ولاطيت مرلية بيار ين‬
          ‫مرلز لشجمعات ربية طسب البعل شأسيسها إليى زمين ال‪،‬ليفية بيد الملي بين ميروان‪ ،‬وهي شقيع ليى سياح بطيادر بيين‬
          ‫شييما ال ييوما وجطوبييا ميين طاحييية وبييين زطجبييار وبييلد العييرب ميين طاحييية أ‪،‬يير ‪ .‬غيثييان جييري ‪ :‬المرجييع السييابق‪،‬‬

                                                           ‫ن‪.490،493‬‬
                                              ‫)‪ )5‬غيثان جري ‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ن‪.490‬‬
                                             ‫)‪ )6‬غيثان جري ‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ن ‪. 490‬‬
                       ‫)‪ )7‬أبو الفدا (إسما ي أبو الفدا ‪ ،‬ت ‪930‬هي‪ :) /‬شقوي البلدان‪ ،‬باري ‪ ، 4131 ،‬ن‪.410‬‬
                                          ‫)‪ (8‬ياصوت الحموي‪ :‬الم در السابق‪ ،0 ،‬ن‪.419‬‬

‫‪-41668-‬ــــــــ‬
   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478