Page 471 - African-Issue 41Arabic
P. 471

‫‪ ) 1414‬أملن معرفة بعل الأ‪،‬بار المهمة ن مديطة "مقدشيو" ف القرون الهجرية الأولى‪ ،‬ومطها أ‪،‬بار‬
         ‫البعثيات الإسيلمية القادمية مين الأحسيا ليى ميشن ثيلث سيفن بقيياد سيبعة أ‪،‬يو ‪ ،‬طزليوا سياح ال ازهيية‬
         ‫"بطيادر"‪ ،‬وصياموا بشأسيي ميديطش "مقدشييو" و"بي ارو "(‪ ،)1‬وهاشيان المطققشيان مين أو المطياقق الشي وقلشيا‬
         ‫أصدامه ‪ ،‬وقاب له فيها المقا ‪ ،‬و‪،‬ضع لطفوذه ف فشر وجييز لي الشيريق السياحل الممشيد مين "مقدشييو"‬

                       ‫حشى "ممبسة"؛ لدرجة أطه و لوا إلى أمالن ل ي لها العرب من صبله (‪.)2‬‬

         ‫احش الإ‪،‬و السبعة ومين معهي السياح ‪،‬يل وصيت ص يير‪ ،‬وميدوا طفيوذه حشيى ممبسية(‪ ،)3‬ولميا لياطوا‬
         ‫سيطة‪ ،‬فقيد واجهيشه مشيللة ميع بعيل السيلان الموجيودين؛ اليذين لياطوا يمثليون هجير سيابقة‪ ،‬وهي هجير‬
         ‫الشيعة الزيدية(‪ ،)4‬وصيد صياو هيؤلا الزيديية المهياجرين الجيدد حسيبما وسيعشه المقاومية‪ ،‬وللين الحيرث شغلبيوا‬
         ‫لييه ‪ ،‬وهيدموا صل هي ‪ ،‬واسيشولوا ليى مسيشوقطاشه ‪ ،‬وأجبيروه ليى الشحير إليى دا‪،‬ي أوديية طهيري جوبيا‬

                                                  ‫والويب شبيل (‪.)5‬‬

          ‫وحيو ي ارع الإ‪،‬يو السيبعة ميع الزيديية‪ .‬ذلير جييان‪ ":‬أطيا بمجيرد أن حيق الإ‪،‬يو السيبعة رحياله في‬
         ‫سياح بطيادر ا يقدموا بالزييديين؛ اليذين صيد أبيوا ال‪،‬ضيوع للحليا العيرب الجيدد‪ ،‬لا‪،‬يشلي ميذاهبه ‪ ،‬فلميا‬
         ‫جيزوا ين مقاومية ‪ ،‬يومه هياجر الزييديون إليى دا‪،‬ي اليبلد وا‪،‬شلقيوا باللفيار‪ -‬حسيب طين جييان‪-‬‬
         ‫واطشحلوا اداشه ‪ ،‬وشزوجوا مطه ‪ ،‬ومزجوا دمه بدمه ‪ ،‬فشلون من هذا الامش از أمة ‪،‬ليقة من رب وزطو‬

          ‫مشوسقة بين الأمشين سوا ألان ذل من جهة العط ر أو العقيد ‪ ،‬أ من جهة البلد الش احشلوهيا‪ ،‬والشي‬
         ‫لاطيت مشا‪،‬مية مين الجهية الشيرصية ل ارضي الشي ش‪،‬ضيع لسييقر المسيلمين‪ ،‬أميا مين جهية الغيرب فلاطيت‬

           ‫)‪ (1‬ب ارو ‪ :‬شقع ب ارو ليى سياح بطيادر جطيوب مقدشييو‪ ،‬ويبيدو أطهيا لي شلين مديطية صديمية؛ حييث لي ييذلرها أحيد مين جغ ارفي‬
                                        ‫العرب أو رحالشه ‪ .‬الحويري‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ن‪.411‬‬
                                              ‫)‪ )2‬غيثان جري ‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ن‪.419‬‬

          ‫)‪ (3‬ممبسية‪ :‬مديطية ضي‪،‬مة ذات أبطيية اليية مين الحجير‪ ،‬وذات قرصيات جييد ‪ ،‬وهي جزيير لبيير بيطهيا وبيين السياح مسيير‬
          ‫يومين ف البحر‪ ،‬وه اليو بار ن جزير لى الساح ششبع جمهورية ليطيا شقع ليى بعيد ‪ 401‬مييلً شيما زطجبيار‪.‬‬

                                      ‫محمد بد العمي ال‪،‬ول ‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ن‪.433،431‬‬
           ‫)‪ )4‬هجير الشييعة الزيديية‪ :‬يعيد الشييعة الزيديية هي أشبياع الإميا زييد بين لي ‪ -‬زيين العابيدين بين الحسيين بين لي ابين أبي‬
          ‫قاليب‪ ،‬وليان الإميا زييد ‪،‬ير بيالثور ليى ال‪،‬ليفية الأميوي هشيا بين بيد الملي يا (‪404‬هي‪ ) 939 /‬باللوفية‪ ،‬ولاطيت‬
          ‫الطشيجة هو فش الثور وصش الإما زيد طفسا‪ ،‬وفر أشبا ا بعد مقشلا‪ ،‬وهاجر بعضه إلى الساح الشرص لأفريقييا؛ حييث‬
          ‫اسيشقروا في سياح بطيادر‪ ،‬وشحدييًدا في شيطجايا (في موصيع مديطية بيورت داطفيورد الحاليية)‪ ،‬ثي أشيت هجي ارت أ‪،‬ير مين‬
          ‫الزيدية‪ ،‬واشسع ملله ‪ ،‬وحلموا ساح بطادر حوال مالش سطة‪ ،‬ملوا فيها لى طشر الإسل بين السلان المحليين ث ما‬
          ‫لبثوا أن اطدفعوا دا‪ ،‬بلد ال وما طشيجة هجر الإ‪،‬و السبعة الذين وفدوا إلى ساح بطادر وأجبروه ليى الطيزو إليى‬

                             ‫الدا‪ . ،‬رجب محمد بد الحلي ‪ :‬العروبة والإسل ف أفريقيا الشرصية‪ ،‬ن‪.00‬‬
                          ‫)‪ (5‬رجب محمد بد الحلي ‪ :‬العماطيون والملحة والشجار وطشر الإسل ‪ ،‬ن‪.041،049‬‬

‫‪-41646-‬ــــــــ‬
   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476