Page 502 - 2015-38
P. 502

‫‪ ‬داص كلاصم لالأ ه ت لو ي بهتالفتالذاصت ل اذتتعلفتالأ الع ت لفتاليتالست ع‪،‬ل اصت لصوذتاف ل‬
‫تمالاصشيالاص بالصمج مت لفجتايلف تالاصىتلال"ضتا"لفتال"ضتالأتت البت لاص متق"ل "ضتالأتت ال‬
‫ب لاصلال"لفالأ الاصج م لتمالاصت غمل تنلألتقلببىتالصى اتتتلاصو ي ت لالأ ه ت ل جت لأنل‬

                      ‫ثوالفاللها لاصج م لب تلاص الاص سا‪.‬ل‬
‫‪ ‬اصوز تتكلاصو ج تت لب تتتلاصتت لبى اتتتتلاصو ي تت لف تتال و متتقلباص يتت لا اتتافال اص يتت ل‬

   ‫اص ا‪،‬لذ ثل ضالاص اافلثص قلضبالاص ااف‪،‬ل ض كلاص لضبالاص ف‪.‬ل‬
‫‪ ‬اصوز كلاصو ج لأ االب لضالذ فلاصج لاص ي نل نلج أز نلفجايلاصجزيلالأ ال تنلذت فل‬

               ‫اصج لبملالاسملاص ج لبملاصجزيلاصبالال نلذ فلاصج ‪.‬‬

                                     ‫‪ ‬هوامش الد ارسة‪:‬‬
 ‫‪ -1‬أذ تتل دوتا لت ت ‪ ،‬ضتا للاصىت عنلاصيت ملص ت لو ب ى ت ل فل ت ‪ ،‬ؤسست لاصي تكلصموىتتملاص م تا‪،‬‬

                              ‫اصبب لاصبال ‪ ،1111 ،‬ق‪.11‬ل‬
 ‫‪-2‬لأبت لتب تانلت ت لبتنلبذت لاصجتاذ ‪،‬لاصذ ت ان‪ ،‬وذى تقل ذ تتلتبتتلاصستلامل تا ن‪،‬لتا لاصج تا‪،‬‬

                                 ‫‪ ،1144‬ج‪ ،1‬ق‪.11-14‬‬
‫‪-3‬ل ذ ت تلاص تز ‪،‬لثشتياص اكلو ج ت ل تالالاصىت عنلاصيت ملاصم ت ل اص لتا‪ ،‬لهات ل ت ‪ ،‬اصبب ت ل‬

                                 ‫الأ صا‪ ،2111 ،‬ق‪.11‬ل‬
       ‫‪-4‬لأذ تل دوا لت ‪ ،‬ضا للاصى عنلاصي ملص لو ب ى ل فل ‪،‬لمرجع سابق‪،‬لق‪.1‬ل‬
‫‪-5‬ل ذ تلاص ز ‪،‬لثشياص اكلو ج ل الالاصى عنلاصي ملاصم ل اص لا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ق‪.11-11‬ل‬
‫‪-6‬لتال يتالس م ستي ف و ‪ ،‬ا تانلصت ت ‪ ،‬اصوث تالستب لالثصتالاصو ج ت ‪ ،‬و ج ت لفتا زعلاصىاستم‪ ،‬يتزل‬

               ‫ت اساكلاص ذتعلاص ب ‪ ،‬ب ك‪،‬لاصبب لالأ صا‪ ،2111 ،‬ق‪.21‬ل‬
 ‫‪-7‬ل ا انلص ت ‪،‬لاصو ج لاصل اجلاصوث ما‪،‬لو ج ‪،‬لفا زعلاصىاستم‪،‬ل يتزلت استاكلاص ذتتعلاص ب ت ‪،‬‬

                          ‫اصبب لالأ صا‪،‬لب كل‪ ،2112‬ق‪.14‬‬
                                 ‫‪-8‬لاص جالاصسابق‪،‬لق‪.11‬‬

‫‪-9‬لل تتاملاصتتت نلاصذستتنلاصى تتالاصل ستتاب ى‪ ،‬غ ا تت لاصىتت عنل غا تت لاص ضتتان‪،‬لاتتببقل دتت جلع اوتتقل‬
‫أذات بتتقلاصشتت نلزي تتالت تت اك‪ ،‬تا لاصيوتت لاص م تت ‪ ،‬ب تت ك‪،‬لاصبب تت لالأ صتتا‪ ،1111 ،‬اص جمتتتل‬

                                     ‫اصساتللق‪.11‬ل‬

                 ‫‪- 42924 -‬‬
   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507