Page 485 - 2015-38
P. 485

‫فتالاص ضتكلاصتاىلوتثد كلف تقلفوت ىلاص تاصملا ستلا الف تال و متقلبو ج ت ل تالالاصىت عنل‬
‫اصي مليانلاص لضتلضتملتتعلو ج اكلبم اكل دوم ت لذ تثل هت كلأ الو ج ت لصمىت عنلاصيت مل‬
‫ثصالاصلاو ل لفالاصى نلاصبالالتش لتامل‪1111‬مل الاصو ج لاصوالتهتلبهالاص ا لاص لسال‬
‫"ببت للاص بجتا"لثصتالأ ب ت لأشتداقل تمل"ببت للاصبم بمتا"ل " تانلاصتص اشتا"ل اصىست لل‬
‫ا لجم زىل" ب كليلك"ل شدقل سمملاس قل" ذ ت"ليانل ى ملب اج لاصو ج لتمالاصتلقل‬
‫الأ ما‪،‬لأ ل و جمل تنلاص ب ت لثصتالالأستبال لاص ا ت لبتمل ى ت نل تملباصو ج ت لثصتالاصلاو ل ت ‪،‬ل‬
‫ي تالأشت ل هتملستي و لص اج ت لاصو ج ت لاصلاو ل ت ل متكل تا لاصو ج ت ل دب بت لثصتالأنل‬
‫بب تكلفتالس ست التتامل‪1411‬لم(‪،)13‬لبتملأ تبذكل تا لاصبب ت لأساستالأدتاكل لتقلو ج تاكل‬
‫أد ىلو ج كل الالاصلقلاصى علالثصالص تاكلتتتع‪،‬لبتمليالتكلأ الو ج ت لصم ت لالأص ال ت لتتامل‬
‫‪1111‬مل تالاصو ج ت لاصوتالضتت هال"ستاص نلشت ا ج "(‪،)14‬لي تاليالتكلأ الو ج ت لتب ت لتتامل‬
‫‪1111‬ملتمال تلاصذادامل" ىت لبتنلثست ا ا"(‪.)15‬لبتملجتايكلاصو ج ت لاص لست لتتام‪1111‬م‪،‬ل‬
‫لهتالأدتاكلأ الو ج ت لثلجم ز ت لتتامل‪1111‬مل يالتكلب لت انل"ضت عنل ذ تت"(‪.)16‬لبتملو اصتكل‬
‫اصو ج تاكلفتالاص ت لاصذتت ثلثصتالص تاكلتتتع‪،‬لبتالأ تبذكلاصم ت لاص اذتتعلو ومت لأيبت ل تنل‬

                             ‫و ج لص الالاصى عنلاصي م‪.‬لل‬

‫فالثبتا ل تا لاص ذتا لاكلاص و تتتعل لتا ل تنلأ تا ل لتا ل تنلأدبتثلست ايليتانلاصدبتثل‬
‫و تالأ لغ ل و تت‪.‬لي تالأنل تا لاصو ج تاكلأتتتكل تنلدتلاال وت ج نل ستم نل تنلغ ت ل‬
‫اص ت ‪،‬لأ ل تنلدتلاال سوشت ض نللال ولىت نلا ستلام‪،‬ل تال تتف لالثصتالاصىت البتثنلاصهتتفل تنل‬
‫اصو ج ت ل دومتفلفتالاصذتاصو ن‪.‬لف لتت ال يت نلاص وت جمل ستم اللالشت لألتقل لبمتقل تنلضتست ل‬
‫اصتلقل تنليت نل تاالاصتلقل لتزال تنلتلتتلا لو تاصا‪،‬ل باصوتاصال يت نلاصهتتفل ت ل ذا صت ل‬
‫و ال الالاصى عنللو ال ا لقلثصالاص ستم نلاصتا نللال وذتتب نلاص ب ت ‪،‬ل ت لتمتال‬
‫اص غمل نلاص لضتل ل ضتل دبت ‪.‬لصيتنلتلتت الوتثوالاصو ج تاكل تنل سوشت ض نللال ولىت نل‬
‫ا ستلاملفلابتتلأنللوستايالتتنلالأ تتافل تال تالباص تالب ت ضل فت ل تاالاصتلقل تنلأجتال‬
‫اصو فلتمالاصت نلا سلا ا؟لأملأنلاصهتفل لاصوذم الاص م الصهاالاصتلقلاص بتال تنلأجتال‬

                 ‫‪- 475 7 -‬‬
   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490