Page 482 - 2015-38
P. 482

‫ص الوبب قلاص لالاصسابقلصمو ج ت لتمتالاصتلقلاصى علتال تتل ستوذ لالذ تثل وستملاصتلقل‬
‫اصى علتالببلاغوتقلاصوتالوذتتىلبهتالاص ت لأل ستهم‪،‬لفىتتلاجو تكلف تقليتال تا لالأتايلاص لتال‬
‫اصبلاغتال اذوت ىل تنل ستا الاصوتثب ل أست ا لاصو ب ت ل تاللال وبتا الثص تقلأىلت تالستابقلأ ل‬
‫لاذق‪،‬لف جزعلاص س ال ذ تلتم قلاص تلاعل اصستلامل جتزعل تنللت صلدتاق‪:‬ل جتزعلص ت (‪،)4‬ل‬
‫صهاال اجهكلاصو ج اكلاص دوم لتتعل باكل لهالتمالسب الاص بتاال ت ب لث جتاتل ىابتال‬
‫صتب ضليم تاكلاصم ت لاص ب ت لاصوتالوو متقلباصب ت لفتالشتبقلاصجز ت علاص ب ت ل اصوتالو وبت ل تنل‬
‫تاو هل تا لاصذاتا ع‪،‬ل أ اتالادتولافلاصو اي ت لبت نلاص ب ت ل غ تال تنلاصم تاكل تنلذ تثل‬
‫اصوىتت مل اصوتثد ل اصذتافل ا جتاز‪،‬لبتال تتتملاصىتت علتمتالأتايلج الت لاصبلاغت لاصى عل ت ل تنل‬
‫انل ب انل بت ال ال ىتلاصلقلجالبال نلأ ملج البتق(‪،)5‬ل صهتاالفت نلاصم ت ل ذتت اللالوست هل‬
‫باص ض فلتمالاص لا‪،‬ل لابتلت ال نلاسوذاا ل تا فلغ ت لص ت لص هتملضت الص ت ى(‪،)6‬لي تال‬
‫أنلاصلقلاصى علال وسملباذو اصقللأ جقل و تتعلفالاصوث ال اصو س ل اص لالبلاضتال تنلتاص ت ل‬
‫ستاصوقلاصوتالجتايكلصيتالز تانل يتان‪،‬ل اصت ل تال زتتلأتبتايلاص وت جملذ تثل جت لأنل يت نل‬

      ‫تمالت ا للوا لب ال تلفالاصو اس لذوال ي نلضات التماللىاليالص لبتض ‪.‬ل‬

‫بلايلتمال الستبقلويت نل ذتا لاكلو ج ت ل تالالاصىت عنلاصيت ملفتالأض تالت جتاكلتضوهتال‬
   ‫ذا لاكللاض لوذواجلثصالاصلىتل ب انلاصج ال لاصوالأ ابكلف ها‪،‬ل ج ال لا د اق‪.‬لل‬

‫ص ال االيانل لاصتافالالأ الصمشت صلفتال تا لاصت است لاصوتالوودتالو ج ت ل تالالست وال‬
‫اص مقل اصلتاللثصتالالأ ه ت ل ات تالصهتا‪،‬لدا ت ل أنلو ج ت ل تالالاصىت عنلاصيت ملثصتالاصم ت ل‬
‫الأ ه لصملوذ ل‪-‬لي ب لاوهال نلاصو ج تاكلالأدت ى‪-‬لبتثىللت صل تنلألت اصلاصت است ل تنلذ تثل‬
‫اصلىتل اصوذم ال ذا صت لوى هتال اصذيتملتم هتا‪،‬ل لستوب الاصو تالثصتال تا لاصلو جت لست الثاال‬
‫باص لتالاص اضتالا صيو ل ت لاص دوم ت ‪،‬لأ لبذبلتالفتال يوباولتالاص ب ت ‪،‬لبتمل تثوالاصهتتفلاصبتالال‬
‫صمت است لل ت لاتوبتا ل تاالاص تالصبلت لوت وينلثص هتالت استاكلأدت ىلفتالاص جتاالل ستقل يت ل نل‬
‫ت ذال تنلو ج ت لأ لوى ت ملو ج ت ليب ت ل تنلالأت تاالالأ ه ت لالأ ت لاصتاىل ستاتتلاصىتا ل‬

            ‫اص بالتمالفهمل االاص جو الاصاىل ا ازالغ بالغا االباصلسب لصق‪.‬ل‬

                  ‫‪- 472 4 -‬‬
   477   478   479   480   481   482   483   484   485   486   487