Page 296 - العدد 44 - 2018
P. 296

17
                        ( مقر لكش
                      )
                       ةدوجلا ة يكر
                            يف            2017
                  يماع للاخ
                و
                                    بيترت
               2015
        ةطقﻨ
       )
         ب
        5
          4.69


            4.39

               4.٠5 4.٠2
        4

                       3.66
                             3.45


                     3.32

                          3.28

                                  3.24


                                3.1٠
                                     3.٠5

        3
        2
        1
        ٠

                                يدنوروب

                           ادنغوأ
                      ادناور


                اينازنت

           اينيك

                              2٠17
                     2٠15


                        :تاﻨايب ﻰﻠع
                               ب ةﺜحابلا
                                  ةطساوب دادعلإا مت :
                                        ردصملا

                            دامتعلإا
       Source: Richard Samans, Jennifer Blanke, Gemma Corrigan, Margareta Drzeniek, "Inclusive Growth
       and Development Report", (Geneva, World Economic Forum, 2015& 2017).

                    ةلادعلا دعب
                        :ثلاثلا بلطملا


                                 ةلادعلا
                                نم

                      لﺜمتت
                                    دعب
           .)
                                      نوكتي

                        ةيعرف
                    يف

             ب مقر يلاتلا لكشلا
                              ةعبرأ
           18
                                     ُ

                      )
                       18
                        (مقر لكش

                 ةلادعلا
                   دعب ة يكرب ةصاخلا ةيعرفلا تارشؤملا
                              لدعم
                                    ةوجف
                    ىندلأا


            ىلع

              لدعملا
             لأا


                              لامكتس
                                إ

                     لامكتس

                        لإ

             لامكتس
               لإ

                                    تاونس

                              ةلحرملا

                     ةلحرملا

             ةلحرملا
                              ةيئادتب

                                لإا
                                    ةساردلا
                     ةيوناثلا
             ةيوناثلا


                        :تاﻨايب ﻰﻠع
                            دامتعلإا
                                        ردصملا
                               ب ةﺜحابلا ةطساوب دادعلإا مت :

                        لدعملا  تارشؤم لينلا ضوح لود طسوتم  رصم 3.17
       Source: Richard Samans, Jennifer Blanke, Gemma Corrigan, Margareta Drzeniek, "Inclusive Growth
       and Development Report", (Geneva, World Economic Forum, 2017).

               يئاوتحلاا ومنلا رش�ؤوم ءوش� في لينلا ض�وح لود عش�و ليلتح
                 :يﻠي امك اهيف ليﻨلا وح لود ﻊﻀو ارعتسا متيس يتلاو


                                ةساردلا  تاونس  طسوتم ةوجف . 1
       % 20 ﻰررﻠعأ نيررب ةررساردلا تاوﻨررس طررسوتم ةوررجف  يررف لودررلا ﻰررﻠعأ يرره  دررﻨوروب ةررلود دررعت
       نررم لرﻠقي  اررمم  2017  و 2015 يمارع للارﺨ  0.31  و 0.3 رررشؤملا ةرميق تررغﻠب ثريح ،  % 20 لرقأو
       ةساردلا تاوﻨس طسوتم ةوجف  يف لودلا لقأ يه رصم نأ نيح  يف ، يئاوتحلاا ومﻨلا قيقحت صرف

                        19

       طرسوتم ةورجف  يرف ةرلود لرق أ يره اريﻨيكو  0.٦7  ﻰلاورح ةورجﻔلا ةرميق ترغﻠب ثريح  2017 ماع للاﺨ
       ، يئاوررتحلاا وررمﻨلا قرريقحتل امهررصرف نررم ززررع  ي اررمم  0.5٦  تررغﻠب يررتلاو  2015 ماررع  يررف تاوﻨررسلا
                       ُ
                            .) 19 ب مقر يلاتلا لكشلا ﻪحﻀوي امك لذو

                      )  19  ( مقر  لكش
           2017  و 2015 يماع للاخ  لينلا ضوح لودب  ةساردلا  تاونس  طسوتم  ةوجف
        )ةﻨ سب
       1.٠
                  ٠.67
                      ٠.56  ٠.52
       ٠.5        ٠.46         ٠.42 ٠.42   ٠.5٠ ٠.5٠   ٠.44 ٠.43
          ٠.3٠ ٠.31
       ٠.٠
           يدنوروب   رصم    اينيك   ادناور   اينازنت  ادنغوأ
                      2٠15       2٠17
                         :تاﻨايب ﻰﻠع  دامتعلإا ب ةﺜحابلا ةطساوب دادعلإا مت : ردصملا
       Source: Richard Samans, Jennifer Blanke, Gemma Corrigan, Margareta Drzeniek, "Inclusive Growth
       and Development Report", (Geneva, World Economic Forum, 2015& 2017).

                             ة  يئادتبلإا  ةلحرملا  لامكتسا  لدعم . 2
       ثريح ، 2015 مارع للارﺨ ة ريئادتبلإا ةرﻠحرملا لامكترس إ لدرعم  يرف لرﻀفلأا يه  ايﻨازﻨت  دعت
       تررغﻠب يررتلاو  2017 ماررع للاررﺨ لررﻀفلأا يرره رررصم تررﻨاك نيررح  يررف ، 0.72 ﻰلاوررح رررشؤملا  غررﻠب
       يرف أورسلأا يره  درﻨوروب نأ نيرح  يرف  يئاوتحلاا ومﻨلا قيقحتل امهصرف ززعي لذو  0.89  ﻰلاوح
       تررغﻠب ثرريح  2017 ماررع للاررﺨ أوررسلأا يرره ادررﻨغو أ تررﻨاك اررمﻨيب ، 2015 ماررع للاررﺨ رررشؤملا اذرره
       ورمﻨلا قريقحت  يرف لودرلا  ذره صررف نم لﻠقي امم يلاوتلا ﻰﻠع  0.19  و 0.28  ﻰلاوح رشؤملا ةميق
                       .) 20 ب مقر يلاتلا لكشلا ﻪحﻀوي امك لذو ، يئاوتحلاا
        297
                         20
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301